Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní poradenské pracoviště

Příspěvky

Školní poradenské pracoviště

24. 10. 2019

Aktuální informace ke školnímu poradenskému pracovišti jsou k dispozici kliknutím na tento odkaz.

 

Výchovné a kariérové poradenství

7. 3. 2019

Prezentaci informací o výchovném a kariérovém poradenství ZŠ a MŠ Vinařice si můžete stáhnout kliknutím na tento odkaz.

 

Plán výchovného poradce 2018/2019

9. 9. 2018

Plán výchovného poradce pro aktuální školní rok 2018/2019 je k dispozici kliknutím na tento odkaz.

 

Metodik prevence a výchovný poradce

31. 8. 2018

mp--vp-page-001.jpg

 

Výchovné a kariérní poradenství

1. 1. 2017

Výchovná poradkyně: Mgr. Radomila Krchová 
Telefon: kancelář ZŠ - 736 752 158
Působiště: ředitelna školy (přízemí - budova 1. stupně)
E-mail: skolavinarice@volny.cz

Témata konzultací pro učitele, rodiče a žáky
•    děti se zdravotním postižením a se zdravotním a sociálním znevýhodněním
•    integrovaní žáci
•    individuální vzdělávací plány pro IŽ
•    problémoví žáci – učení, chování, osobní problémy, ……
•    nezralé děti – odklad školní docházky, opakování ročníku, …….
•    doporučení do PPP, SPC nebo jiného odborného pracoviště
•    speciální školy … - dle zájmu a potřeby
•    kariérové poradenství
•    doporučení nebo zajištění odborné literatury 
•    dotazníková šetření

 Metodická a informační činnost
•    Dle požadavků poskytuje metodickou pomoc učitelům.
•    Uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesně orientačních i jiných důvodů.
•    Informuje rodiče a učitele o činnosti a využití zařízení výchovného poradenství, o diagnostických ústavech, o možnostech využití jiných odborných služeb.
•    Sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství a seznamuje s nimi ostatní pedagogické pracovníky.
•    Sám se vzdělává v oblasti .
•    Spolupracuje s třídními učiteli při organizaci individuálních porad s rodiči /výchovných komisí/ při řešení výchovných a výukových problémů žáků.

Žáci s vývojovými poruchami učení a chování
•    Pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků.
•    Pomáhá učitelům při shromažďování materiálů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření.
•    Projednává přeřazení žáka do jiného typu škol.
•    Podává návrhy na vyšetření žáků se zdravotním postižením nebo se zdravotním a sociálním znevýhodněním v pedagogicko - psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru. Projednává danou problematiku se zákonnými zástupci žáka.
•    Podílí se na zpracování individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky. Vede  dokumentaci každého integrovaného žáka. Projednává užití slovního hodnocení u IŽ.
•    Eviduje odborné zprávy o žácích v poradenské péči.

Kariérové poradenství
•    Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče, žáky při volbě povolání.
•    Sleduje právní předpisy, vyhlášky k dané problematice a o změnách informuje rodiče a žáky.
•    Spolupracuje s PPP a úřady práce a předává rodičům a žákům nové průzkumy o uplatnitelnosti na trhu práce v budoucnu.
•    Provádí průzkum předběžného zájmu žáků o studium na SŠ, OU /8.tř./
•    Dle přání rodičů nebo žáků zajišťuje PROFI testování k výběru vhodné profese.
•    Spolupracuje se zástupci středních škol a učilišť při besedách s vycházejícími žáky.
•    Shromažďuje nabídky a další informace o studiu na SŠ, SOU, G, víceletých G a seznamuje s nimi žáky. Na určené místo ve škole vyvěšuje informace o dnech otevřených dveří na SŠ, SOU, …
•    Na požádání pomůže s vyplněním přihlášek na SŠ.
•    Zajistí předání „Zápisového lístku na SŠ“ vycházejícím žákům.
•     Poskytuje rodičům a žákům informace k odvolacímu řízení, k druhému kolu přijímacího řízení. 

Užitečné odkazy:
•    www.infoabsolvent.cz
•    www.stredniskoly.cz
•    www.atlasskolství.cz
•    www.zkola.cz
•    www.gwo.cz
•    www.burzaskol.cz
•    www.ceskaskola.cz
•    www.scio.cz
•    www.proskoly.cz

Spolupráce s:
poradenskými centry: 
•    PPP Kladno, Cyrila Boudy 2953, Kladno     tel.: 312 660 436, 312 661 044
•    SPC Kladno, Pařížská 2249, Kladno           tel.: 312 686 018, 312 521 141
•    SVP Slaný, Tomanova 1361, Slaný            tel.: 312 520 569
•    Středisko ROSA, Římská 2846, Kladno      tel.:312 267 917 
ostatními organizacemi:
•    OSPOD – orgány péče o dítě
•    policií ČR
•    dětskými lékaři
•    IPS úřadu práce Kladno

 

Schránka důvěry

21. 8. 2016

pamatuj-si-1.jpg