Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poradenské služby školního metodika prevence

Poskytování poradenských služeb je dáno vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
 
 Metodické a koordinační činnosti    
- koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy
- koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví,
závislosti, násilí vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rekriminálního
a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně
patologických jevů
- metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně
patologických jevů
- koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně
patologických jevů
- koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků
do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců, prioritou v rámci tohoto procesu je
prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a
etnické odlišnosti
- koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají
v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem
preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti, která působí v oblasti prevence
sociálně patologických jevů
- kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a
následnou péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů
- vedení písemných záznamů umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního
metodika prevence, navržená a realizovaná opatření
 
Informační činnost
- zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických
jevů, o nabídce programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence
pedagogických pracovníků školy 
- prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a
zkušeností
- vedení a průběžné aktualizování databáze pracovníků školy pro oblast prevence sociálně
patologických jevů
 
Poradenská činnost
- vyhledávání a orientační řešení žáků s rizikem či projevy sociálně patologického
chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům,
případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště
- spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností
rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování
úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů
ve škole
- příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a
koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a
specializovanými školskými zařízeními