Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika školy

4. 8. 2014

Naše škola je zařízením rodinného typu. Vzhledem k méně početným třídám se zde daří zachovat individuální přístup k potřebám žáků a nabízí jim celou řadu aktivit zařazených do výuky i aktivit volnočasových. Je to škola periferní, která si dala za úkol konkurovat školám městským, které jsou na dosah.

Vybavení školy – materiální a technické

V dnešní době celý subjekt čítá původní, historickou budovu, postavenou v roce 1903, kde se realizuje vzdělávání druhého stupně základní školy a v roce 1973 postavenou budovu prvního stupně základní školy. K zařízení patří dislokované pracoviště mateřské školy, vybudované ve stejné době. Zde se realizuje předškolní vzdělávání a je tu také umístěna vývařovna s jídelnou pro celé zařízení.

e063c9adfcc657b1e62f4966a8397906.jpg

Škola je vybavena jak kmenovými, tak specializovanými učebnami a kabinety se sbírkami a technickým zázemím (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, hudební, výtvarná výchova, cizí jazyky, kuchyňka, výpočetní technika). Škola má vlastní tělocvičnu a školní družinu. V areálu školy na dvoře je umístěna také školní dílna, která momentálně slouží i jako hudební zkušebna. V tomto objektu je dále místní knihovna, využívaná občany i školou. Učitelé mají k dispozici sborovnu umístěnou v historické budově a kabinety na 1. stupni. V nové budově sídlí ředitelství celého subjektu.

987f4981c49789216c47e00528348cef.jpg

Celé zařízení prochází postupnou rekonstrukcí, závislou na materiálních podmínkách. Vše po dohodě a za nemalého přispění ze strany obce. Byla vybudována nová počítačová učebna s přístupem na internet, upravena učebna jazyků, zrekonstruována tělocvična a učebna fyziky a chemie. Tato učebna je posluchárnou kaskádového typu, kde je možno realizovat prezentace žáků, přednášky interních i externích pracovníků pomocí dataprojektoru, promítacího plátna a další techniky. Třídy prvního stupně byly kompletně vybaveny výškově stavitelným nábytkem a počítačem. Všechny naše učebny jsou vybaveny audio a video technikou.

e93e542f8ceeba66c0823a6814fdeaaf.jpg

Škola ve Vinařicích je první školou v ČR, kde byl realizován ve třídě mateřské školy pro zdravotně oslabené děti speciální nátěr obsahující nanočástice oxidu titanu, které hubí choroboplodné zárodky a odstraňuje všechny pachy. Do vybavení školy patří také hojně využívaná keramická pec. Po rekonstrukci celého systému topných těles proběhla nákladná výměna kotelny na plynové zařízení. Požadavky na zajištění pitného režimu jsou realizovány prodejem ve školním bufetu.

Personální zajištění

Chod zařízení zajišťují ředitelka a její statutární zástupkyně, vedoucí učitelka MŠ, administrativní pracovnice, vedoucí školní jídelny, pedagogičtí pracovníci, asistentka pedagoga, vychovatelky školní družiny. Nedílnou součástí jsou také provozní zaměstnanci se školníkem.

Vzhledem k zaměření školy je zřízena funkce koordinátora EVVO, koordinátora ŠVP, preventisty sociálně patologických jevů a výchovného poradce. Snahou školy je maximální profesionalita všech zúčastněných, čehož je dosahováno především v rámci DVPP.

Činnosti školy

Odborný pedagogicko-psychologický servis zajišťuje výchovný poradce, spolupracující s PPP, SPC, Protidrogovým centrem a oddělením sociálně právní ochrany dětí MěÚ Kladno. V této oblasti je snahou školy zlepšit podmínky pro žáky se specifickými poruchami učení tak, aby mohli dosáhnout optimálních výsledků. Mimořádně nadaným žákům umožňujeme vzdělávání přiměřené jejich schopnostem.

Projekty krátkodobé i dlouhodobé doplňují celé spektrum činností školy. ŠVP je nazván „Zelená škola“, orientovaná na uplatňování zásad ekologického chování a myšlení, projekty se nesou v tomto duchu. Je zde vyučován samostatný předmět EVVO, škola spolupracuje s klubem ekologické výchovy KEV. Proběhly již dva celoroční projekty. První, zaměřený na ekologickou problematiku, završený týdenním kurzem a druhý zaměřený na zdravý životní styl.

Další prioritou školy jsou volnočasové aktivity, uskutečňované v rámci školního klubu. Jednotlivé kroužky jsou zaměřeny na hudbu, jazyky, výtvarné cítění, sport, počítačovou gramotnost.

Škola se na veřejnosti prezentuje každoroční akademií a zveřejňováním všeho zajímavého v regionálním tisku.