Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápisy ze schůzí

Příspěvky

Zápis z jednání 5. členské schůze Spolku rodičů

19. 6. 2015

Zápis z jednání  5. členské schůze Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Vinařice, okres Kladno se sídlem VI.ulice 165,Vinařice konané dne 12. 6. 2015

Přítomní členové:
Šulcová Klára, Kalousová Lenka, Stehlíková Michaela, Holubová Radka, Katič Věra, Monika Citoríková, Petra Nováková, Dáša Nedvědová

Zástupci školy – ředitelka školy Mgr. Krchová Radomila, 
 V úvodu předsedkyně Spolku, paní Šulcová, přivítala všechny přítomné a všechny seznámila s programem schůze:
1.    předložení a schvalování návrhu školy – příspěvek na šerpy předškolákům;
2.    úhrada SRPŠ – 2. pololetí, možno zaplatit před i po konání členské schůze.


1.    Spolek předložil návrh pro schválení poskytnutí příspěvku na šerpy předškolákům MŠ Vinařice v částce 700 CZK. Částka byla vyčíslena jako polovina výnosu z 1. Vinařického jarmarku, který byl spolku darován pro potřeby žáků ZŠ a MŠ Vinařice.
Příspěvek byl jednohlasně odsouhlasen a předán ředitelce školy.      
 
2.    Žádný člen, který nemá zaplaceny příspěvky za druhé pol. školního roku 2014/2015 nevyužil možnosti uhradit dlužnou částku v hotovosti.

     

Ve Vinařicích 15. 6. 2015
Zapsala: Monika Citoríková
Schválila: Šulcová Klára
           

 

Zápis z jednání 4. členské schůze Spolku rodičů

3. 6. 2015

Zápis z jednání 4. členské schůze Spolku rodičů si můžete stáhnout kliknutím zde.

 

Zápis z jednání 3. členské schůze Spolku

28. 4. 2015

Zápis z jednání 3. členské schůze Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Vinařice, okres Kladno se sídlem VI.ulice 165, Vinařice konané dne 23.4.2015

Přítomno:

Zakládající členové spolku – Šípalová Vladimíra, Šulcová Klára, Kalousová Lenka, Citoríková Monika, Němečková Soňa
Zástupci tříd a členové – Frajmanová Nováková Květa, Stehlíková Michaela, Nováková Petra, Neradová Zuzana, Lučan Miroslav, Nedvědová Dagmar
Zástupci školy – ředitelka školy Mgr. Krchová Radomila, Holubová Radka-omluvena

V úvodu předsedkyně Spolku, paní Šulcová, přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem schůze:
1.    požadavky členů spolku týkající se četnosti člen. schůzí, informačních oběžníků a formy úhrad člen. Příspěvků;
2.    nalezení optimální formy komunikace mezi výborem a členy spolku;
3.    informace – schválení žádosti o prodloužení splatnosti členských příspěvků;
4.    diskuse s ředitelkou školy a členy výboru spolku.

1., 2.  K dnešnímu datu je přihlášeno 56 členů spolku: z toho 46 členů za ZŠ (8 členů kombinace ZŠ + MŠ) a 10 členů za MŠ.                   
            Členské schůze budou čtyřikrát do roka, vždy 2 pracovní dny před třídními schůzkami.    
            Informace ze schůze budou předány zástupcům tříd, aby při třídních schůzkách mohli  
            ostatním členům přednést, o čem spolek rozhodl, popř. hlasoval. Zápis ze schůze bude    
            na internetových stránkách školy a zaslán všem členům emailem.
            Členské příspěvky lze hradit: 
a)    Bezhotovostně – na účet spolku (var. symbol)
b)    Hotově - platbou třídnímu učiteli, platbou před schůzí spolku, nebo po domluvě přes mail spolku s ekonomkou spolku pí Citoríkovou před nebo po třídních schůzkách.

3.    Výbor spolku prodloužil členům spolku 6. třídy, svým rozhodnutím v souladu se stanovami spolku, splatnost členského příspěvku za druhé pololetí školního roku 2014/2015 do 20. června 2015.

4.    Diskuze:
-    školní akademie se plánuje na velkém fotbalovém hřišti a neměla by přesáhnout délku 60min. Předpokládaný datum 29. 6. 2015 (může se ještě změnit);
-    třídy, ve kterých bude nejvíce členů spolku a bude zde tudíž vybráno i nejvíce členských příspěvků (průměr žáků na třídu), dostanou peníze od spolku navíc (např. potřebné věci do třídy);
-    na další schůzi bude předložen návrh na finanční dotaci pro žáky, kteří se účastní různých soutěží a platí si dopravu sami;
-    zřizovatel školy – obec Vinařice, dává škole dotaci na rok ve výši 2 400 000Kč na provoz školy. Dále přispívá na balíček pro prvňáčky. Dal souhlas k vybudování víceúčelového doskočiště na školní zahradě a také udělil souhlas k vypracování projektu na celou školní zahradu;
-    škola se zapojila do projektu DUMy – kde by chtěla využít dotace pro žáky i učitele pro výuku angličtiny v Anglii, čtenářské dílny;
-     návrh na uskutečnění bazárku ve škole dne 13. 6. 2015. Bližší informace budou v nejbližších dnech na internetu na webu školy. Seznámit se s podmínkami konání bazárku, organizací a datu se budou moci všichni i na plakátcích umístěných na nástěnkách ve škole i ve školce.
-    spolek rodičů prosí všechny rodiče, aby vysvětlili dětem, že házení dělobuchů není vhodná zábava na hřišti ani v ulicích obce. Děkujeme


Ve Vinařicích 23. 4. 2015
Zapsala: Němečková Soňa
Schválila: Šulcová Klára

 

Zápis z jednání 2. členské schůze Spolku rodičů

16. 4. 2015

Zápis z jednání 2. členské schůze Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Vinařice, okres Kladno se sídlem VI.ulice 165,Vinařice konané dne 14.4.2015

Přítomno:

Stávající členové spolku – Šípalová Vladimíra, Šulcová Klára, Kalousová Lenka, Citoríková Monika, Němečková Soňa

Zástupci tříd a členové – Nedvědová Dagmar, Suchý Petr, Černá Jitka, Hujerová Radmila, Stehlíková Michaela, Kulhánková Marie.

V úvodu předsedkyně Spolku, paní Šulcová, přivítala všechny přítomné a omluvila se za pozdní svolání členské schůze. Seznámila všechny s programem schůze:

1. počet členů spolku k 14. 4. 2015;

2. výše vybraných členských příspěvků;

3. výše pohledávek;

4. předložení návrhu na použití finan. příspěvků spolku;

5. odsouhlasení finančního příspěvku;

6. úhrada členských příspěvků na druhé pololetí školního roku 2014/2015;

7. diskuze.

1. Ke dni 14. 4. 2015 má spolek 54členů.

2. Částka, která se vybrala od členů Spolku a činí 10.000 Kč, byla nabídnuta ZŠ a MŠ Vinařice k zajištění nebo pokrytí jejích potřeb.

3. Výše pohledávek činí 200Kč. Jedná se o jednu pohledávku za členem spolku, která je vymáhána v souladu se stanovami spolku.

4. V současné době škola plánuje vybudovat rozběhovou dráhu a víceúčelové doskočiště na zahradě ZŠ. Zřizovatel dal k tomuto plánu souhlas, ale financovat si to musí škola sama. Vzhledem k bezpečnostním normám musí vše provést odborná firma, což celý projekt prodražuje a po dokončení se musí provést revize.

Tuto nově vybudovanou dráhu by využívali žáci školy při hodinách TV a děti školní družiny, přípravné třídy, která se plánuje, ale i školky.

Jiné návrhy ředitelka školy nepředložila.

5. Došlo k hlasování, že částka 10.000Kč bude předána škole, jako příspěvek na vybudování rozběhové dráhy.

Odsouhlaseno jednohlasně.

6. Předsedkyně spolku připomněla všem přítomným, že do konce dubna je potřeba uhradit členský příspěvek za druhé pololetí školního roku 2014/2015.

7. Diskuze:

* Ještě jednou se předsedkyně Spolku omluvila všem členům za pozdní svolání schůze,

* škola se zapojila do projektu: „Učení hrou“ – vyhlášení grantů pro školy v kladenském regionu- LEGO,

* vznesen dotaz, proč škole více nepřispívá obec (např. příspěvek na dopravu pro žáky 7. třídy – lyžař. výcvik a další akce). Předsedkyní spolku bylo přislíbeno, že se dotáže ředitelky školy.

* bazárek – na další schůzi probrat organizaci bazárku a ještě do konce školního roku najít datum, kdy by se uskutečnil. Před tím je ale potřeba zjistit podmínky konání dle platných právních předpisů – zjistí Spolek.

 

Ve Vinařicích 14. 4. 2015

Zapsala : Němečková Soňa

Schválila: Šulcová Klára

 

Zápis z jednání 1. členské schůze Spolku rodičů

10. 1. 2015

V úvodu předsedkyně Spolku, paní Šulcová, přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem schůze:

1. Informace o založeném spolku
2. Program spolku
3. Přihlášky členů, zástupci tříd
4. Odsouhlasení výše příspěvku

1. Spolek rodičů byl založen 25. listopadu 2015 na podporu výchovně vzdělávací činnosti ZŠ a MŠ ve Vinařicích. Bude podporovat vzdělávací, kulturní, osvětové, sportovní, publikační, poznávací a jiné aktivity, které vyplývají z výchovně vzdělávací činnosti školy. Přispívat na základní vybavení ZŠ a MŠ Vinařice.

2. Hlavní činností spolku je propagace přínosu spolku pro ŽS a MŠ Vinařice, získávání darů od fyzických i právnických osob, vybírání členských příspěvků. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.

3. Přihlášky členů budou rozdávány dětem třídními učiteli. Vyplněním, podepsáním a odevzdáním přihlášky třídnímu učiteli se přihlášený stává členem spolku. U přihlášky budou přiloženy další informace pokyny k zaplacení.

4. Došlo k hlasování o výši členského příspěvku:

a) členský příspěvek byl navrhnut ve výši 200 CZK za druhé pololetí školního roku 2014/2015. Odsouhlasen jednohlasně;
b) v druhém hlasování byla navrhnuta úhrada obou pololetí. Pro bylo 7 členů, proti 6 členů;
c) dále došlo k návrhu splatnosti členského příspěvku – odsouhlaseno jednohlasně. Členský příspěvek 200 CZK za první pololetí jsou členové spolku povinni uhradit do 27. 2. 2015. a druhý členský příspěvek 200 CZK jsou členové spolku povinni uhradit do 30. 4. 2015;
d) členské příspěvky a přihlášky budou školou odevzdány ekonomovi spolku.

5. Bylo dohodnuto, že další členská schůze bude svolána v den třídních schůzek resp. před jejich konáním tak, aby zástupci tříd mohli na nich podat informace ostatním přítomným rodičům.

Ve Vinařicích 6. 1. 2015

Zapsala: Němečková Soňa
Schválila: Šulcová Klára

Celý dokument je ke stažení kliknutím zde.