Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

Příspěvky

Výsledky sběru papíru za září 2020

18. 9. 2020

zari-page-001.jpg

 

Rukavice do PC učebny

18. 9. 2020

Vážení rodiče žáků 4. – 9. ročníků,

vzhledem k tomu, že děti učíme pracovat s Google classroom a častěji chodíme do PC učebny, kde děti pracují na klávesnici PC, prosíme, z hygienických důvodů vybavte své dítě dvěma páry jednorázových latexových rukavic, které bude mít každý den v sáčku v tašce. Desinfekce PC učebny se provádí dvakrát denně, není v našich silách provádět kompletní desinfekci všech klávesnic po každé hodině.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Vedení školy

 

Info pro členy Spolku

18. 9. 2020

Vážení členové Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Vinařice,
se začátkem školního roku 2020/2021 se na Vás obracíme se žádostí o úhradu členských příspěvků v hodnotě 200 Kč za pololetí. Tento příspěvek se týká člena, nehradí se tedy dle počtu Vašich dětí, které navštěvují ZŠ a MŠ Vinařice.

Úhradu za první pololetí, prosíme, proveďte nejpozději do 31.10.2020, za druhé pololetí pak do 31. 03. 2021, a to na číslo bankovního spojení 2300717360/2010 s uvedením Vašeho jména a příjmení do zprávy pro příjemce. Hradit můžete i v hotovosti u třídních učitelek, učitelek ve školce nebo u hospodářky ve škole.

Monika Citoríková - ekonomka

 

Povinnost nošení roušek při výuce

17. 9. 2020

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky bude od zítřejšího dne, t.j. pátku 18. 9.,  na 2. stupni povinné nošení roušek i během výuky. Rodiče, vybavte vaše děti jednou rouškou/nákrčníkem k přímému použití a jednou náhradní rouškou/nákrčníkem.

Děkujeme za spolupráci.

Vedení školy

 

Nabídka zájmových kroužků pro 1. pololetí 2020/2021

15. 9. 2020

1.nabidka-krouzku-1.pol.-2020-2021-page-001.jpg

 

Postup v případě nemoci

10. 9. 2020

Vážení rodiče,

po konzultaci s pediatrem jsme získali následující informaci. Každé dítě, které má příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel), má zůstat 10 dnů doma. V tomto případě škola nebude vyžadovat potvrzení lékaře. V případě, že vaše dítě chybí z jiných důvodů (bolest břicha, střevní potíže), absenci omlouvá rodič a dítě se může vrátit po odeznění příznaků.
Pokud má vaše dítě v Potvrzení způsobilosti dítěte k akcím školy od lékaře uvedeno, že je alergik, škola již nebude vyžadovat potvrzení od specialisty v případě opakovaných respiračních potíží (alergická rýma, kašel).
Děkujeme za pochopení a spolupráci. Snažíme se maximálně chránit zdraví všech dětí i pracovníků školy, abychom všichni mohli chodit do školy a aby mohla probíhat standardní výuka.

Vedení školy

 

Povinnost zakrytí úst a nosu

9. 9. 2020

Vážení rodiče,

od čtvrtka 10.9. je dle nařízení MZ a MŠMT ve všech společných prostorách školy povinné zakrytí úst a nosu. Vybavte, prosím, vaše dítě dvěma rouškami (nákrčníky), jednou k přímému použití a druhou náhradní, kterou bude mít uloženou v igelitovém sáčku v tašce. Zároveň začneme žákům při příchodu opět měřit teplotu, takže prosíme o trpělivost a dodržování rozestupů u vstupu do školy.

Děkujeme za pochopení a spolupráci. 

Vedení školy

 

Podzimní vinařický jarmark

8. 9. 2020

img-20200905-wa0002.jpg

img-20200907-wa0000.jpg

 

Sběr papíru září 2020

5. 9. 2020

1.-letak_sber_papiru-page-001.jpg

 

Provoz ZŠ a MŠ Vinařice, okres Kladno vzhledem ke Covid – 19 (s účinností od 1. 9. 2020)

27. 8. 2020

Před začátkem školního roku 2020/21 je možné si vyřídit:

 • vše potřebné ke stravování ve ŠJ, vedoucí ŠJ, paní J. Vojtěchová, je k dispozici od 31. 8. a 1. 9. od 7.30 – 12 hod., 2. – 3. 9. od 7:30 – 14 hod.
 • potvrzení o studiu v kanceláři hospodářky školy denně od 8 – 13 hod

Informace k 1. 9.

 • V 7:50 proběhne tradiční přivítání všech žáků před hlavním vchodem do ZŠ.
 • Poté žáci 2. – 9. ročníku odchází s třídní učitelkou do svých kmenových tříd. 1. den se žáci nepřezouvají.
 • Prohlášení o bezinfekčnosti se před prvním příchodem do školy nebude vyžadovat.
 • I. třída bude vcházet do školy jako poslední v doprovodu třídní učitelky a asistentky pedagoga. Rodiče mohou doprovodit děti do třídy, kde mohou setrvat dle pokynů třídní učitelky.
 • Rodiče žáků 1. ročníku, kteří budou mít zájem o ŠD, se dle pokynů vedoucí ŠD dostaví do prostor ŠD.
 • Zájemci o stravování ve ŠJ si 1. 9. zajistí vše potřebné u vedoucí ŠJ.
 • Vyučování 1. 9. bude ukončeno v cca 8:45 hod.
 • 1. 9. není v provozu ŠD ani ŠJ.

Informace k dalším dnům

 • Do školy vstupují pouze žáci, zákonní zástupci od 2. 9. vstupují maximálně do vestibulu školy. V případě, že rodiče potřebují hovořit s vyučujícím, je nutné mít předem domluvenou schůzku na čas před vyučováním (do 7:45) nebo na čas po vyučování. V průběhu vyučování budou cizí osoby vpuštěny do školy pouze ve výjimečných případech.
 • Žáci jsou povinni mít denně s sebou jednu čistou roušku/nákrčník uloženou v igelitovém sáčku v tašce.
 • I nadále budou platit zvýšená hygienická opatření (mytí rukou desinfekčním mýdlem, desinfekce, větrání…). Žákům bude namátkově nebo v případě podezření na infekční onemocnění měřena teplota.
 • Žáci se budou zdržovat převážně ve svých kmenových třídách, na některé předměty budou přecházet do odborných učeben. Kontakt mezi žáky 1. a 2. stupně bude dle možností minimalizován.
 • V PC učebně proběhne po každé vyučovací hodině desinfekce klávesnice a myši na každém pracovním místě.
 • Žáci obdrží dotazníky k aktualizaci kontaktů na rodiče, které je nutné do následujícího dne vrátit zkontrolované / vyplněné zpět do školy. V případě jakékoliv pozdější změny je třeba ji neprodleně nahlásit třídní učitelce!
 • Veškeré informace budou rodičům sdělovány na webu školy a přes informační systém škola online. Rodiče žáků, kteří doposud neobdrželi přístupové údaje (1. – 3. ročník), je obdrží v prvních dnech školního vyučování.
 • V případě nutnosti distanční výuky bude ve všech ročnících využívána platforma Google Classroom. Potřebné údaje k přihlášení obdržíte v následujících dnech.
 • Platí obecná doporučení MZd, tzv. semafor (viz https://koronavirus.mzcr.cz).

Informace ke školní družině

 • Ranní družina funguje ve stávajících prostorách (přízemí staré budovy vedle hlavního vstupu do školy).
 • Po vyučování jsou žáci rozděleni na dvě stálé skupiny, které se po týdnech střídají v prostorách družiny a nové družiny (přístavek ve vnitřním traktu školy)
 • Po 15. hod jsou zbylí žáci z provozních důvodů sloučeni do jedné skupiny (v přízemí staré budovy školy). 

Informace ke školní jídelně

 • Důraz bude kladen na mytí rukou při příchodu do školní jídelny.
 • Příbory budou vydávány pracovníkem jídelny.
 • Polévky a nápoje budou rozlévány pověřeným pracovníkem.
 • Stoly budou po každém strávníkovi desinfikovány.
 • 1. den nepřítomnosti žáka ve škole je možné odebrat stravu pouze v době od 11:30 – 11:40 hod.

Kroky v případě podezření na výskyt nákazy Covid-19

 • Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí. Tuto povinnost naplňujeme podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsme povinni zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění od ostatních a zajistit pro ně dohled dospělé osoby.
 • Pokud se u žáka vyskytnou příznaky akutního infekčního onemocnění, budeme volit tento postup:
  •  Příznaky jsou patrné již při příchodu – žák není vpuštěn do budovy školy (neprodleně informován zákonný zástupce)
  • Příznaky se vyskytnou v průběhu výuky – žák si neprodleně nasadí roušku a bude umístěn v samostatné místnosti s dohledem (neprodleně informován zákonný zástupce s ohledem na BEZODKLADNÉ vyzvednutí žáka ze školy).
 • V případě, že žák má chronické onemocnění včetně alergického (rýma, kašel), bude mu umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekčním onemocněním (potvrzení lékaře).

Kroky v případě výskytu onemocnění Covid – 19

 • V případě výskytu onemocnění Covid – 19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu rozhoduje příslušná KHS.
 • Škola neprodleně informuje svého zřizovatele a zákonného zástupce o úpravě způsobu vzdělávání žáka.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků jedné třídy. Ostatní žáci třídy jsou nadále vzděláváni prezenčně (smíšená výuka). V ostatních případech nepřítomnosti žáka nemá škola povinnost poskytovat distanční vzdělávání.
 • Škola poskytuje pouze distanční výuku žákům třídy či celé školy v případě plošného nařízení karantény (celá třída nebo celá škola).

Žádáme Vás o maximální možnou součinnost a respektování všech pokynů a opatření. Těšíme se na Vás smiley

Vedení školy